ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพืื้นที่จังหวัดน่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานหรืออยู่ในยานพาหนะที่มีคนจำนวนตั่งแต่ 2 คนขึ้นไป

Posted by:

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน

ที่ 3/2564

เรื่อง ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพืื้นที่จังหวัดน่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานหรืออยู่ในยานพาหนะที่มีคนจำนวนตั่งแต่ 2 คนขึ้นไป

 

0