คำสั่งคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดน่าน

Posted by:

คำสั่งคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดน่าน
ที่ 4 / 2564
📌ห้ามเข้า-ออกสถานที่ที่กำหนด และห้ามกระทําการใดๆ เป็นการชั่วคราว ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
📌พื้นที่บ้านสบกอนหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
0

ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพืื้นที่จังหวัดน่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานหรืออยู่ในยานพาหนะที่มีคนจำนวนตั่งแต่ 2 คนขึ้นไป

Posted by:

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน

ที่ 3/2564

เรื่อง ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพืื้นที่จังหวัดน่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานหรืออยู่ในยานพาหนะที่มีคนจำนวนตั่งแต่ 2 คนขึ้นไป

 

0