โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคติดต่อ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และ การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง)

Posted by:

0